Chương trình STEM

GIÁO DỤC STEM THÔNG QUA KHÔNG GIAN SÁNG CHẾ

Hoạt động ngoài trời 1
Hoạt động ngoài trời 2
Hoạt động ngoài trời 3
Hoạt động ngoài trời 4

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.